O nás

Jako základ našeho života a pohledu na svět považujeme Bibli, která je takovou učebnicí života. Učí nás jak milovat druhé, jak odpouštět, jaké jsou priority života… Ale i toto poznání nestačí.

Nedokážeme se změnit a být najednou lepší. Potřebujeme, aby Bůh vstoupil do našeho života a pomohl nám. Ale Bůh čeká na nás, nevlamuje se do našich životů. Bible říká, že kdo ho hledá, ten ho nalézá, tomu se dává poznat. I když jsme si to nezasloužili, Bůh se nám dal poznat, protože jsme měli touhu ve svém srdci a hledali jsme. Hledej a nalezneš! Jestli ale hledáš dokonalou církev, pak tě musíme zklamat – my dokonalí nejsme.

 

Nehledej dokonalou církev, ale dokonalého Boha. Rádi bychom, aby naše společenství nebylo jen naše, ale především Jeho –  tedy Kristova církev. Aby vždy když se sejdeme, mohl tam být s námi.

Církev není o budovách, není o duševních zážitcích, ale je to setkání s Bohem. Společně tvoříme chrám, kde Bůh chce přebývat. Církev dosud nenaplnila ještě svůj účel – zprostředkovat Boha druhým lidem tak, aby tomu porozuměli. Opravdu nám nejde o to, aby jsme někoho někam tlačili, ale aby jsme nalezli to, co Bůh pro tebe a pro mě zamýšlel. Od toho je společenství, abychom si pomáhali, podpírali se a vzájemně si sloužili dary, které máme. Nejde o to, abychom někoho přetahovali z jiné církve, nejde o to, abychom tlačili někoho ke členství v našem společenství, mnohem důležitější je, abychom byli jako rodina, kde se podpíráme a důvěřujeme si. Společně pojďme odkrývat, jaké poklady pro nás má Pán Ježíš připravené.

As the basis of our life and the world we consider the Bible that is such a textbook of life. They teach us how to love others, how to forgive, what are the priorities of life … but even this knowledge is not enough.

We can’t change and suddenly be better. We need God to enter our lives and help us. But God is waiting for us, does not speak into our lives. The Bible says who seeks him, he finds him, it is to know. Even though we did not deserve it, God was able to get to know us because we had a desire in our hearts and we were looking for. Look and find! But if you are looking for a perfect church, then we have to disappoint you – we are not perfect.

Don’t look for the perfect church, but the perfect God. We would like our community not only our community, but above all his- the Church of Christ. So that whenever we meet, he could be there with us. The Church is not about buildings, it is not about mental experiences, but it is a meeting with God. Together we create a temple where God wants to dwell. The Church has not yet fulfilled its purpose – to convey God to other people to understand it. We really don’t want to push someone somewhere, but to find what God intends for you and for me. From this, it is a community to help ourselves, support each other and serve each other with the gifts we have. It is not about dragging someone from another church, it is not about pushing someone to membership in our community, it is more important to be as a family where we support and trust ourselves. Together, let’s uncover what treasures the Lord Jesus has for us.

 
 
 
 

Jak se přiblížit k Bohu?

Krátké představení následujících svědectví.