11. 6. 2016

Co je církev?

Církev především není budova, ale církev vytváří lidé. V Bibli je církev popsána především slovem Koinonia (je to řecký výraz, Nový zákon byl napsán řecky)

výskyt je Skutky apoštolské 2:42  Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tedy nadále naslouchali učení apoštolů, zůstávali ve společenství, v úzkých vztazích a na modlitbách.

Římanům 15:26  Makedonští a Achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Koinonia je také sbírka – dávání.

1 Korintským 1:9  Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Jsme povoláni k tomu, abychom měli důvěrný vztah, společenství s Kristem. Společenství s lidmi je tím dáno na stejnou úroveň jako společenství s Bohem.

1 Korintským 10:16  Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova? Zde je to také možné přeložit jako sdílením těla Kristova.

2 Korintským 6:14  Nebuďte zapřaženi do cizího jha s nevěřícími. Neboť co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké je společenství světla s tmou? Zde je význam spojenectví, společenství.

2 Korintským 8:4  nás velmi naléhavě prosili o tu milost, aby se mohli účastnit na službě pro svaté. Zde je významem služba druhým.

2 Korintským 9:13  Když se osvědčíte v této službě, budou oni slavit Boha za to, že se podřizujete Kristovu evangeliu, které vyznáváte, a za štědrost, kterou s nimi a se všemi sdílíte. Sdílení formou dávání (finančně, materiálně, účastí)

2 Korintským 13:13  Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. Amen. Máme mít hlubokou koinonii, vztah s Duchem Svatým.

Galatským 2:9  když tedy poznali tu milost, která mi byla dána, podali Jakub, Kéfas a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve, mně i Barnabášovi pravici na důkaz společenství, abychom my šli mezi pohany a oni mezi obřezané. Zde ve významu přátelství, toho že k sobě patří.

Filipským 1:5  nad vaší účastí na díle evangelia od prvního dne až doposud. Koinonie je také účast, osobní zainteresovanost.

Filipským 2:1  Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování,

Filipským 3:10  a abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, Společenstvím je i to, že sdílíme útrapy, těžkosti.

Filemonovi 1:6  Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Tím, že je v nás Duch, je to koinonie, vztah víry.

Židům 13:16  A nezapomínejte činit dobře a sdílet se, neboť takové oběti se Bohu líbí. Sdílet máme své životy, dávat, to se líbí Pánu.

1 Janův 1:3  Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.

1 Janův 1:6  Řekneme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu.

1 Janův 1:7  Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

Co je tedy církev? –  společenství, hluboký vztah, sdílení se s druhými (své životy, své finance, ..), vydání se jeden druhému, mít na něčem svoji účast (být toho účastníkem), služba druhým. Je to něco, co především odlišuje novozákonní církev od Židovství – ve staré smlouvě nebylo toto slovo zjeveno, bylo až po vylití Ducha. Je tedy možné takovéto společenství i dnes? Ano, ale vyžaduje plnou účast, to, že toho budeme plně součástí, že budeme vydáni jeden druhému.

Další slova, která vyjadřují, co je církev:

Episunagógé v NZ, v SZ není toto slovo obsaženo (míněno řeckém překladu SZ – septuaginta)

Výskyt: pouze na dvou místech:

2 Tesalonickým 2:1  Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, 2  abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal.

Židům 10:25  Nezanedbávejme své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.

Doslova to řecké slovo znamená vyvolat ven, tedy být zavolán k tomu, abych byl s druhými, abych se s nimi shromažďoval. Jsme tedy povolání (zavoláni ven) ke shromažďování a tyto shromáždění nemáme zanedbávat nebo opouštět. Shromáždění je rozhodně širší – Písmo zde počítá s tím, že máme svá shromáždění, ale že to společenství bude společné, není to záležitost jednotlivců, ale skupiny.

Ekklésia v NZ, v SZ je toto slovo obsaženo (míněno řeckém překladu SZ – septuaginta)

SZ (septuaginta)

Leviticus 8.3: shromáždění, sejití, svolání (εκκλησιασον) všichni shromážděni (συναγωγην)

Deuteronomy 9.10: den shromáždění (εκκλησιας)

1 Kings 8.14: shromáždění of Israel (εκκλησια ισραηλ)

Job 30.28: ve shromáždění jsem povstal a křičím o pomoc (εκκλησια)

Psalm 22.23: Tvé jméno budu zvěstovat svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. (εκκλησιας)

 

V NZ je obsažen 114 x, význam je církev, shromáždění, skupina lidí shromážděná pospolu, kongregace,

 

Výskyt: Mat.16:18, 18:17, Sk.5:11, 7:38, 8:1, 8:3, 9:31, 11:22, 11:26, 12:1, 12:5, 13:1, 14:23, 14:27, 15:3, 15:4, 15:22, 16:5, 18:22, 19:32, 19:39, 19:40, 20:17, 20:28, Řím.16:1, 16:4, 16:5, 16:16, 16:23, 1.Kor.1:2, 4:17, 6:4, 7:17, 10:32, 11:16, 11:18, 11:22, 12:28, 14:4, 14:5, 14:12, 14:19, 14:23, 14:28, 14:33, 14:34, 14:35, 15:9, 16:1, 16:19, 2.Kor.1:1, 8:1, 8:18, 8:19, 8:23, 8:24, 11:8, 11:28, 12:13, Gal.1:2, 1:13, 1:22, Ef. 1:22, 3:10, 3:21, 5:23, 5:24, 5:25, 5:27, 5:29, 5:32, Fil. 3:6, 4:15, Kol. 1:18, 1:24, 4:15, 4:16, 1.Tes.1.1, 2:14, 2.Tes.1:1, 1:4, 1.Tim.3:5, 3:15, 5:16, Filem.1:2, Žid. 2:12, 12:23, Jak. 5:14, 3.Janův 1:9, 1:10, Zje. 1:4, 1:11, 1:20, 2:1, 2:7, 2:8, 2:11, 2:12, 2:17, 2:18, 2:23, 2:29, 3:1, 3:6, 3:7, 3:13, 3:14, 3:22, 22:16

 

Církev je vždy míněno místní shromáždění křesťanů – nikdy ne budova, doslova to znamenalo veřejné shromáždění řádně svolaných občanů.

 

První výskyt v NZ je Matouš 16:18  A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Často je v NZ poukázáno na církev v nebi – nebeské shromáždění.