Úvod

 Vítejte na stránkách křesťanského společenství Nová Naděje Jihlava.

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací z Jihlavy a širokého okolí, kteří osobně prožili zachraňující moc Ježíše Krista. Věříme, že Bible je pravdivé Boží slovo, že Bůh je skutečný, že Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen a že každý člověk, který se obrátí ke Kristu v pokání a ve víře, může prožít radikální změnu ve svém srdci a navázat tak osobní a blízký vztah s Bohem.

Nevíme, kde jsi na svojí cestě životem, ale rádi bychom s Tebou sdíleli, co nás ovlivnilo a co nám pomohlo v našich životech. Zveme tě do našeho společenství - křesťanství je spíše o vztazích než o pravidlech a zákazech. Společně budujeme vztah k Bohu a k lidem.

Jsme zcela nezávislí na příspěvcích od státu, nepobíráme od státu ani korunu, nemáme nic společného s restitucemi, všichni si vyděláváme poctivou prací.    

Proč je kniha Genesis základem celé Bible

 

Přijměte pozvání na naše vyučování o biblické knize Genesis (1.Mojžíšova), začínáme 1.11.17:00, Sukova 22, Jihlava

Prozkoumáme společně tuto zajímavou knihu - je plná příběhů, které jsou aktuální i v 21. století. Obsahuje jednoznačné výroky, o kterých pochybují i mnozí křesťané. Je možno chápat Genesis doslovně? Mnozí křesťané jsou svedeni k domněnce, že na tom vlastně nezáleží, zda přijímáme Genesis doslovně nebo ne. Myslí si, že přijímat evoluci jako způsob, kterým Bůh tvořil, je přípustné. To ale odporuje tomu, co je v první knize Bible napsáno. Genesis je základem celé Bible, tedy i křesťanského učení. Pokud pochybujeme o Genesis, pak pochybujeme i o ostatních částech Bible a pochybnosti vedou k nevíře. Toto také vidíme, mnoho mladých lidí je vyučováno v tom, že evoluce je prokázaná a tím pochybují o tom, co je napsáno v Bibli, přestávají tomu věřit. Mnoho lidí o Bibli něco tvrdí a tato pochybovačná tvrzení mnozí přijali, aniž bychom pravdivost těchto tvrzení ověřili. Genesis je kniha, která je nejvíce zpochybňována v křesťanských i nekřesťanských kruzích. Genesis je jako základ domu – když je špatný, vše se zhroutí. Menší zájem dětí o křesťanství jde ruku v ruce se sílící výukou evoluce. Proto budeme zkoumat Genesis nejen jako verše z Bible, ale budeme také zkoumat, zda evoluce je prokazatelná z pohledu archeologie, paleontologie, astronomie, biologie, .... Moderní liberálové nám říkají, že musíme tolerovat všechny názory. Ale nejsou ochotni tolerovat názor křesťanů, že člověk má poslouchat Boží zákony. Číst více…

Konference Církve Nová Naděje 2017

Minulý rok jsme byli na konferenci velmi povzbuzeni a tak se těšíme i letos. Letošní konference má téma "Vy jste sůl země".   CNN konf 2017 Sůl dodává chuť, je jemná, avšak nezbytná k životu. Ježíš poslal církev do světa, aby přinášela život, aby nebyla vyloučenou komunitou, nýbrž součástí všeho, co je na světě dobré. Církev musí znovu vstoupit do světa, který se snažíme zasáhnout.Přirovnání k soli znamená, že křesťané se musí rozšířit (jako sůl, kterou je potřeba rozsypat) a proniknout pod povrch, aby dosáhli účinku; strategicky rozmístění jednotlivci, kteří vnesou křesťanské poselství a světonázor do všech kruhů a oblastí společnosti.Ilustrace se solí také znamená, že máme mít křesťanský vliv na svou kulturu a restaurovat ji – probouzet ji a jistým způsobem ji utvářet.Jeden z klíčových způsobů, jak pomoci křesťanům, aby fungovali jako sůl na celém světě, je naučit je, aby svou víru integrovali do vlastního, individuálního světa Číst více…

Tábor pro děti a mládež

Letní týdenní pobyt pro mládež ve Vysoké u Jihlavy od 9.7.2016 do 16.7.2016. Tématem tábora bude osidlování Ameriky. Ocitneme se v roli přistěhovalců a zažijeme některé jejich životní starosti a radosti. V současné době máme 33 přihlášených.

Číst více…

Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. Římanům 1:20

Proč Ježíš? Mezi lidmi je rozšířený názor, že v každém náboženství je zrnko pravdy a proto není podstatné, kterou cestu k Bohu si zvolíme. Důležité je, že člověk věří, nachází ve svém životě oporu a žije nadějí v posmrtný život. Na druhé straně však v Bibli čteme, že k Bohu vede jen jedna cesta a je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi – JEŽÍŠ! Jiný způsob není. Proto je v životě člověka nejdůležitější, jaký postoj k Ježíši Kristu zaujme. Který názor je správný? Argumenty Bible Bible nám podává jasnou a vyčerpávající informaci, jak se lidé mohou k Bohu dostat. Člověk, který se vlastní vinou oddělil od milujícího Boha a žije v porušeném světě, kde vládne hřích, se už sám nemůže zachránit. Je od Boha natolik vzdálen, že mu už nepomohou žádné snahy o lepší život, dokonce ani žádné náboženství a rituály. Jedině Bůh, Stvořitel a Pán vesmíru tuto situaci ve své nepředstavitelné moci vyřešil. Bible nám podává radostnou zprávu, že to udělal ze své lásky k nám. Poslal svého Syna – Ježíše Krista, který prolil svou krev na kříži za naše hříchy a vykoupil Bohu lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Ježíš a nikdo jiný! Jediný, kdo tedy může člověka zachránit, je Boží Syn, Ježíš Kristus. On sám říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Janovo evangelium 14, 6). Není tedy třeba náboženská cvičení, ani členství v nějaké církvi, společnosti nebo organizaci, žádný prostředník, kněz či guru, ani dobré skutky nebo sociální angažovanost apod. Před věčnou smrtí zachraňuje pouze víra, že Ježíš za mě zemřel a že ho přijímám za svého Spasitele a Pána mého života. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3, 16). Co musím udělat? Bible pokračuje informací, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebe a žije! I když ho nevidíme, můžeme s ním kdekoli a kdykoli navázat kontakt v modlitbě. Rozumí každému jazyku. Nejde mu o dobře formulovaná slova nebo dokonalé věty, ale o postoj srdce. Můžeme se modlit třeba těmito slovy: „Pane Ježíši, přicházím k Tobě se všemi svými hříchy, problémy a závislostmi. Věřím, že jsi Boží Syn. Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži a vzal jsi moji vinu na sebe. Vím, že jsem zhřešil a vyznávám Ti všechno, čeho jsem se v mém životě dopustil. Prosím, odpusť mi všechny moje hříchy, i ty, na které jsem už dávno zapomněl. Děkuji Ti, že jsi mě zachránil. Chci také odpustit všem, kteří se provinili proti mně. Od této chvíle chci po všechny dny svého života jít za Tebou, poznávat v Bibli Tvé slovo a s Tvou pomocí naplňovat Tvoji vůli. Prosím, převezmi vedení mého života a veď mě tou správnou cestou. Amen.“ Jak dál? Každý, kdo přijal Pána Ježíše do svého života, stává se Božím dítětem. Z toho pak přirozeně plyne touha prohlubovat s ním svůj vztah, pravidelně se k němu obracet v modlitbě a víc ho poznávat čtením Bible. Takový člověk zároveň hledá další lidi, kteří také Ježíše osobně znají. Ale to všechno jsou už jen důsledky Boží záchrany, nikoliv její podmínky. Pokud jste rozhodnuti následovat Ježíše Krista a chtěli byste navštěvovat některé křesťanské společenství, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.