Úvod

Vítejte na stránkách křesťanského společenství

Nová Naděje Jihlava.

 

 

Jsme otevřeným společenstvím lidí všech generací z Jihlavy a širokého okolí, kteří osobně prožili zachraňující moc Ježíše Krista.

Věříme, že Bible je pravdivé Boží slovo, že Bůh je skutečný, že Ježíš Kristus zemřel a byl vzkříšen a že každý člověk, který se obrátí ke Kristu v pokání a ve víře, může prožít radikální změnu ve svém srdci a navázat tak osobní a blízký vztah s Bohem.

Nevíme, kde jsi na svojí cestě životem, ale rádi bychom s Tebou sdíleli, co nás ovlivnilo a co nám pomohlo v našich životech. Zveme tě do našeho společenství – křesťanství je spíše o vztazích než o pravidlech a zákazech. Společně budujeme vztah k Bohu a k lidem.

Naši touhou je vybudovat společenství nejen pro všechny generace, ale i pro ty, kteří jsou z jiných zemí a mají touhu být s námi. V současné době nás navštěvují lidé z Ukrajiny, Mexika, Slovenska, Indie …. Hovoříme anglicky, trochu i německy a rusky, někteří i francouzsky a španělsky.

Přijďte mezi nás!

Welcome to the website of the Christian community New Hope Church Jihlava. We are an open community of people of all generations from Jihlava and the surrounding area who personally experienced the rescuing power of Jesus Christ.

We believe that the Bible is true of God’s Word, that God is real, that Jesus Christ has died and has been resurrected and that every person who turns to Christ repentance and faith can experience a radical change in his heart and thus establish personal and close Relationship with God.

We do not know where you are on your journey through life, but we would like to share with you what influenced us and what helped us in our lives. We invite you to our community – Christianity is more about relations than rules and prohibitions.

Together we build a relationship with God and people. Our desire is to build communities not only for all generations, but also for those who are from other countries and have a desire to be with us. We are currently visited by people from Ukraine, Mexico, Slovakia, …. We speak English, a little German and Russian, some of us French and Spanish.