Evangelium

Proč Ježíš?

Mezi lidmi je rozšířený názor, že v každém náboženství je zrnko pravdy a proto není podstatné, kterou cestu k Bohu si zvolíme. Důležité je, že člověk věří, nachází ve svém životě oporu a žije nadějí v posmrtný život. Na druhé straně však v Bibli čteme, že k Bohu vede jen jedna cesta a je jen jeden prostředník mezi Bohem a lidmi – JEŽÍŠ! Jiný způsob není. Proto je v životě člověka nejdůležitější, jaký postoj k Ježíši Kristu zaujme. Který názor je správný?

Argumenty Bible
Bible nám podává jasnou a vyčerpávající informaci, jak se lidé mohou k Bohu dostat. Člověk, který se vlastní vinou oddělil od milujícího Boha a žije v porušeném světě, kde vládne hřích, se už sám nemůže zachránit. Je od Boha natolik vzdálen, že mu už nepomohou žádné snahy o lepší život, dokonce ani žádné náboženství a rituály. Jedině Bůh, Stvořitel a Pán vesmíru tuto situaci ve své nepředstavitelné moci vyřešil. Bible nám podává radostnou zprávu, že to udělal ze své lásky k nám. Poslal svého Syna – Ježíše Krista, který prolil svou krev na kříži za naše hříchy a vykoupil Bohu lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.

Ježíš a nikdo jiný!
Jediný, kdo tedy může člověka zachránit, je Boží Syn, Ježíš Kristus. On sám říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Janovo evangelium 14, 6). Není tedy třeba náboženská cvičení, ani členství v nějaké církvi, společnosti nebo organizaci, žádný prostředník, kněz či guru, ani dobré skutky nebo sociální angažovanost apod. Před věčnou smrtí zachraňuje pouze víra, že Ježíš za mě zemřel a že ho přijímám za svého Spasitele a Pána mého života. „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Janovo evangelium 3, 16).

Co musím udělat?
Bible pokračuje informací, že Ježíš zemřel za naše hříchy na kříži, ale třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebe a žije! I když ho nevidíme, můžeme s ním kdekoli a kdykoli navázat kontakt v modlitbě. Rozumí každému jazyku. Nejde mu o dobře formulovaná slova nebo dokonalé věty, ale o postoj srdce. Můžeme se modlit třeba těmito slovy:

„Pane Ježíši, přicházím k Tobě se všemi svými hříchy, problémy a závislostmi. Věřím, že jsi Boží Syn. Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži a vzal jsi moji vinu na sebe. Vím, že jsem zhřešil a vyznávám Ti všechno, čeho jsem se v mém životě dopustil. Prosím, odpusť mi všechny moje hříchy, i ty, na které jsem už dávno zapomněl. Děkuji Ti, že jsi mě zachránil. Chci také odpustit všem, kteří se provinili proti mně. Od této chvíle chci po všechny dny svého života jít za Tebou, poznávat v Bibli Tvé slovo a s Tvou pomocí naplňovat Tvoji vůli. Prosím, převezmi vedení mého života a veď mě tou správnou cestou. Amen.“

Jak dál?
Každý, kdo přijal Pána Ježíše do svého života, stává se Božím dítětem. Z toho pak přirozeně plyne touha prohlubovat s ním svůj vztah, pravidelně se k němu obracet v modlitbě a víc ho poznávat čtením Bible. Takový člověk zároveň hledá další lidi, kteří také Ježíše osobně znají. Ale to všechno jsou už jen důsledky Boží záchrany, nikoliv její podmínky. Pokud jste rozhodnuti následovat Ježíše Krista a chtěli byste navštěvovat některé křesťanské společenství, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.