Vedení církve

 

Mnozí po zkušenostech, jak je církev vedena, raději žádnou církve nechtějí. Prožívají nesvobodu, manipulaci, cítí se někam tlačeni. Přes tyto špatné zkušenosti ale nemůžeme rezignovat a říct si, že nepotřebujeme církev. Více než kdy dříve potřebujeme církev, ale takovou, která bude jeho, ne naše. 

Základním problémem je model, jak je církev vedena – pastor (kněz, farář, …) je častokrát neomezený vládce. 

Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42.

Ti, kteří vedou mají tedy především sloužit druhým, pomáhat. Každá organizace potřebuje vedení, ale z Písma jsme pochopili, že vedení společenství by mělo být kolektivní. Vedení církve by mělo být jako kolektivní sport – někdy se musím umenšit já a někdy ty. Je to podobné jako dobře fungující kapela muzikantů – nemůžeš sólovat pořád – jen někdy a jindy musíš dát prostor druhým !

Pojďme se na to podívat z Písma:

Řecké výrazy (Nový zákon je psán v originále řecky) – presbyteros (starší, vedoucí), episkopos (dohlížitel,strážce), poimen (pastýř)

Jsou to tři výrazy, které popisují stejnou funkci – vedoucího místní církve

V jednotném čísle se v NZ nevyskytuje (pouze v případech, kdy jde o oslovení např. 2.Jan 1.1. Já starší nebo se mluví Ježíši jako o dobrém pastýři), ale tam, kde se mluví o místní církvi, jsou starší vždy jmenování v množném čísle.

Výskyt slov:

Episkopos (dohlížitel, strážce), výskyt v NZ 5x

Sk.20.28 mn.č.-episkopous, Fil.1.1 mn.č.episkopois, 1.Tim. 3.2 j.č. episkopon, Tit. 1.7. j.č. episkopon, 1.Petr.2.25 j.č.episkopon – Ježíš jako strážce

 

 

Pokračovat ve čtení “Vedení církve”

Co je církev?

Církev především není budova, ale církev vytváří lidé. V Bibli je církev popsána především slovem Koinonia (je to řecký výraz, Nový zákon byl napsán řecky)

výskyt je Skutky apoštolské 2:42  Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Tedy nadále naslouchali učení apoštolů, zůstávali ve společenství, v úzkých vztazích a na modlitbách.

Římanům 15:26  Makedonští a Achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Koinonia je také sbírka – dávání.

1 Korintským 1:9  Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Jsme povoláni k tomu, abychom měli důvěrný vztah, společenství s Kristem. Společenství s lidmi je tím dáno na stejnou úroveň jako společenství s Bohem.

1 Korintským 10:16  Což není kalich požehnání, který žehnáme, společenstvím krve Kristovy? A což není chléb, který lámeme, společenstvím těla Kristova? Zde je to také možné přeložit jako sdílením těla Kristova.

Pokračovat ve čtení “Co je církev?”

Platí ještě desatero ?

Jsou platná i pro nás ? Máme se jimi řídit ? Platí pro nás jen některá nebo všechny? Na tyto otázky bych rád hledal odpovědi.

Veškeré odkazy použité v této studii jsou vzaty ze Českého studijního překladu bible (CSP).

Toto zamyšlení je výsledkem mého tříměsíčního studia písma, různých biblických komentářů a studia materiálů různých křesťanských autorů a kazatelů.

Pokračovat ve čtení “Platí ještě desatero ?”

Jak číst Bibli?

Je mnoho způsobů jak Bibli číst.

  1. Od začátku do konce po jednotlivých knihách, jak jsou uspořádané v Bibli – někdy může být tento způsob náročný

  2. Tématicky – číst tak, že studuji určité téma (např. křest – hledám si všechny místa, která se křtu týkají) – zde ne nebezpečím, že některé části Bible nebudu nikdy číst

  3. Chronologicky – číst tak, že čtu Bibli podle nejstarších částí až po ty nejmladší, Bible celkově není chronologicky řazená, jen některé jeho části  Bible chronologicky